سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین محمدی – شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک
رضا نوروزیان – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه زنجان
ابولفضل جلیلوند – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه زنجان
گئورک قرهپتیان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی خورشیدی برای تغذیه بارهای نامتعادل AC مستقل از شبکه مورد بررسی قرار گرفته است . بر ای اینکه با تغ یی ر شر ایط محیط ی، PV همواره نقطه توان ماکزیمم را دنبال نمای د، نقطه کار PV توسط الگوریتم P&O کنترل شده است. برای تأم ین توان با کیفیت برق بالا بر ای هر کدام از بارها PV ها و بارها ی نامتعادل AC توسط یک شبکه DC حلقوی، به یکدیگر متصل شدهاند. برای کنترل س یلان توان در شبکه DC یک بانک باتری با droop controller بین بارها و PV ها با اشتراک گذاشته شده است. همچن ین پس از به دست آوردن مدل دینامیکی قسمت DC شبکه و بر اساس نتا یج حاصل از آن،نتایج شبیه سازی مورد مقایسه و تأیید قرار گرفته است . برای اطمینان از نتایج الگوریتم P&O ،به کمک معادلات ریاضی ،مکان دقیق نقطه توان ماکزیمم به دست آمده و از آن برای تصدیق نتایج الگوریتم استفاده شده است.