سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهرداد هدایتیان – عضو هیات علمی دانشگاه آیت ا …العظمی بروجردی ره، دانشکده فنی و مهندسی، بروجرد، ایران
مرجان گودرزی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، باشگاه پژوهشگران جوان، بروجرد، ایران

چکیده:

اقلیم سرد یکی از اقلیمهای مهمی است که طراحی معابر و بناهای آن از اهمیت فوق العادهای برخوردارمیباشد. در این اقلیم ایجاد شرایط آسایش نه تنها در داخل ساختمان بلکه در اطراف و بیرون آننیز بسیار مهم است. بروز معضلات اقتصادی و زیست- محیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی در ساختمانهای مسکونی از یکسو و یخبندانهای طولانی مدت، بهرهمند نبودن معابر از انرژی تابشی بهینه و کاهش ایمنی عابرین پیاده از سوی دیگر برای ساکنین این اقلیم مشکلات عدیدهای را ایجادکردهاست. لذا لزوم بررسی شرایط اقلیمی در رابطه با طراحی ساختمانهای مسکونی و فضاهای آزاد با تداخل عامل تابش که بنیاد اقلیم است، تلاشی برای کاستن مشکلات فوق و مبنای پژوهش حاضر میباشد. که در این رابطه ابتدا با استفاده از دادههای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک بروجرد نمودار زیستاقلیمی ساختمانی و فضاهای آزاد، ترسیم و بروی آن، آستانهها و نیازهای حرارتی درون و بیرون بنا و سپس اولویتهای طراحی اقلیمی ساختمانی و معابر شهری مشخصگردید. سپس با استفاده از روشهای محاسباتی برآورد میزان انرژی تابیدهشده بر سطوح قائم بنا، بهترین جهت قرارگیری ساختمان و با بررسی سایه ایجاد شده در معابر در فصول سرد، بهترین جهتگیری معابر تعیین شد. نتایج نشانداد که بهترین جهتهای استقرار ساختمان در بروجرد به منظور بهینهسازی مصرف انرژی، جهتهای جنوبی-شمالی و بعد از آن جهت 51 درجه غربی میباشد و بهترین جهت استقرار معابر نیز به منظور جلوگیری از ماندگاری یخ و برف در سطح خیابانها، راستای جنوبغربی- شمالشرقی و بعد از آن جهت 06 درجه غربی با توجه به تداخل عامل تابش آفتاب میباشد.