سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود مشرفی فر – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
مسعود مصلایی پور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
ارمان زارع – دانشجوی دکتری مهندسی متالورژی
محمدرضا نصیری زاده – دانشجوی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

یکی از روشهای بهبود خواص تریبولوژیکی کامپوزیتهای زمینه فلزی توزیع ذراتی از یک فاز روانکار در زمینه آنها میباشد، که عمدتاً این ذرات سرامیکی میباشند. یکی از مشکلات در تهیه این کامپوزیتها قابلیت ترشوندگی و توزیع غیریکنواخت این ذرات در زمینه فلزی میباشد که به علت انرژی بالای فصل مشترک بین این ذرات و مذاب فلزات میباشد. بررسیها نشان داده فصل مشترک بین سرامیک- فلز میتواند با حضور نیکل و یا مس بین دو سطح بهبود یابد. در این پژوهشسعی شد با تغییر شرایط در مراحل آماده سازی یعنی اکسایش، حساسسازی و فعالسازی تاثیر آنها روی ایجاد رسوب نیکل روی سطح ذرات نیترید بور بررسی شود. مطالعات انجام شده با میکروسکوپ الکترونی مجهز به EDS وX-Ray map نشان داد که انجام عملیات آمادهسازی روی ذرات BN(h) نقش بسیار مهمی روی نشاندن لایه نیکل روی آنها دارد و سیکل آماده سازی شامل اکسایش در دمای 200 درجه به مدت یک ساعتدر هوا، حساسسازی در محلولهای شامل ml/Lit HCl 30 و10 gr/Lit SnCl2 به مدت 15 دقیقه و فعالسازی در یک محلول آبی شامل gr/Lit PdCl2 0/25و30ml/Lit HCl بهترین شرایط را ایجاد می نماید.