سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آمنه فروزنده شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول نورالسناء – استاد و عضو هیات علمی دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در بسیاری از مسائل بهینه سازی طراحی، با عدم قطعیت در متغیرهای طراحی و پارامترهای مساله روبه روایم . درچنین مسائلی استواری و قابلیت اطمینان طرح از اهمیت زیادی برخوردار است. دو رویکرد طراحی استوار و طراحی بر مبنایقابلیت اطمینان دو جنبه فوق را دربر میگیرند. اما کاربرد جداگانه این دو رویکرد، پایداری محصول د ر طول عمر آن را تضمین نمیکند. بنابراین، در این نوشتار ما رویکرد طراحی استوار و طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان را با هم ترکیب کرده و یکی از کاراترین الگوریتمهای ژنتیک را برای حل چنین مسائلی مورد استفاده قرار میدهیم. علاوه بر این، طراحی آزمایشها برای تعیین سطوح بهینه پارامترهای الگویتم فوق و افزایش کارایی الگویتم مورد استفاده قرار میگیرد. کارایی رویکرد ارائه شده با حل یک مثال عددی نشان داده میشود