سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حامد هاشمی دزکی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران
یحیی کبیری رنانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران
امیر ابوالفضل صورتگر – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران
حسین عسگریان ابیانه – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران

چکیده:

در این مقاله برای بهینهسازی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع روش نوینی بر اساس حلقههای داخلی بیان دشه است. ساختار سیستمهای توزیع انرزی الکتریکی به ساختار برگ بهعنوان یک ساختار طبیعی بهینه مشابهت هایی دارد. برگ درختانی که حلقههای داخلی دارند نسبت به برگهایی با ساختار کاملا شعاعی قابلیت اطمینان بالاتری از خود نشان میدهند. روش پیشنهادی این مقاله نیز بر انطباق سیستمهای توزیع به برگ درختان با حلقههای داخلی است. در این مقاله مدل تحلیلی برای محاسبه میزان کاهش انرژی توزیع نشده در صورت وجود هر حلقه داخلی ارائه گردیده است. همچنین به خاطر اینکه حلقههای داخلی علاوه بر مزایایی که از دیدگاه قابلیت اطمینان دارند، هزینههایی را نیز به سیستم تحمیل مینمایند. از اینرو تابع هدفی که دربرگیرنده میزان کاهش هزینه انرژی توزیع نشده و هزینه سرمایهگذاری لازم هر حلقه داخلی معرفی شده است. نتایج بهدست آمده از اعمال روش پیشنهادی بر روی یک شبکه توزیع نمونه 34 شین 20 کیلو ولت کارآیی آن را نشان میدهد .