سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد کتابداری – دانشیار، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید قائمی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
میثاق کتابداری – کارشناس عمران،

چکیده:

اسکله شمع و عرشه نوعی سیستم سازه ای است که به طور وسیعی در بنادر مورد استفاده قرار م ی گیر د. در این سیستم برای ایجاد سختی و مقاومت در مقابل بارهای جانبی که مهمترین آنها نیروی امواج م ی باش د از روشهای گوناگونی از جمله مهاربندی استفاده می گردد. در این تحقیق ابتدا سازه مورد نظر و امواج برخوردی به کمک نرم افزار مناسب مدلسازی گردیده و مقاومت و ابعاد المانهای ساز ه ای در حالتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحلیل نشان داد استفاده از مهاربندی بین ستونهای اسکله برای مقابله با نیروی سیکلی امواج باعث کاهش سطح مقطع ستون ها می گرد د. این مسئله بر اساس معادله موریسون به نوبه خود ن ی روی امواج وارد به سازه را نیز کاهش م ی دهد. تحقیقات بیشتر نشان داد با انتخاب آرایش مناسب برای نوع و محل مهارها م ی توان به طرحهای اقتصادی و بهینه دست یافت . به این منظور در این مرحله با کمک الگوریتم ژنتیک نسبت به بهین ه سازی یک اسکله نمونه اقدام گردید . نتایج نشان داد مدل تهیه شده در این تحقیق را م ی توان با دقت بسیار مناسب برای اسکله های از این نوع با هر تعداد دهانه و طبقه بکار برد و در مراحل طراحی و ساخت گامهای موثری در جهت بهینه سازی توپولوژی اینگونه ساز هها برداشت.