سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسن خوشگفتارمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد حسین حامدی – استاد، گروه مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید عمیدپور – دانشیار، گروه مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تحلیل پینچ روش عامی برای هدفگذاری و طراحی فرآیندهای شیمیایی و حرارتی می باشد. منحنی های CC و GCC دو ابزار اساسی در تحلیل پینچ می باشند، که در آن آنتالپی نسبت به دما رسم می شود. انرژیهای بررسی شده در دو نمودار CC و GCC فقط بارهای حرارتی هستند. این نمودار نمی توانند برای تحلیل نیروگاه های حرارتی استفاده شود. برای بحث درباره سیستم های که حرارت و تونا را رد بر می گیرند، مفاهیم CC و GCC بسط داده میشوند. تغییرات راندمان کارتو بر حسب تغییرات آنتالپی در نمودارهای ECC و EGCC نشان داده می شود. به کمک این نمودارها می توان میزان تلفات اگسرزی را در قسمتهای مختلف یک نیروگاه نشان داد. همچنین می توان راهکارهای لازم برای کاهش تلفات اگسرژی را مورد بررسی قرار داد. در این مقاله علاوه بر معرفی روش ترکیبی پینج و اگسرژِ به بررسی کاربرد این روش برای تحلیل و بهینه سازی انرژی در یک نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۶۲ مگاواتی پرداخته شده است. نمونه مطالعاتی بر اساس داده های یک واحد نیروگاه نکاء می باشد. شبیه سازی این نیروگاه در محیط GT PRO و تحلیل ترکیبی پینچ و اگسرژی در محیط MATLAB انجام شده است. برای محاسبات اگسرژی هر جریان، داده های GT PRO در محیط EXCEL لینک شده و محاسبات د رمحیط EXCEL انجام شده است.