سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سبیکه قاسمی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
معصومه صادقی نیارکی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

در این مقاله انرژی یک سیستم نانولوله ی کربنی آرم چیربه کمک روش تندترین کاهش شیب کمینه شده است. در این بررسی با استفاده از شبیه سازی مکانیک مولکولی میدان نیروی وسیلی ترسف گرادیان پتانسیل وسیلی – ترسف محاسبه سپس انرژی برای یک سیستم گرافنی که درآن تغییر شکل های مختلف ایجاد شده بررسی شده است. در نهایت ازروش تندترین کاهش شیب انرژی کمینه سیستم مختصات نقاطی که در آن ضعیت انرژی سیستم کمینه شده به دست آمده است. از انجام این تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: 1 نانولولهی بدو ن تغییر شکل بدو ن ایجاد موج پایدارترین حالت نانولوله میباشد. 2 مختصات نقاط بدست آمده بعد از کمینه سازی با مختصات ا ولیه سیستم قبل از تغییر شکل یکسان است.