سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن سیاه منصوری – کارشناس ارشد-سازمان صنایع دفاع – صنایع شهید مسلمی پارچین
سمیه خواهانی – کارشناس موسسه آموزش عالی مشهد
امین ناظمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده کشتی سازی و سنایع دریایی دانشگاه صنعتی
احمد قنبری – استادیار – دانشکده مکانیکدانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از روش های رفع نیاز بشر، الهام گیری از طبیعت جهت خلق محصولات جدید است که منجر به حفظ محیط زیست نیز می شود . حرکت و مانور در سیالات یکی از موضوعات مهم فعالیت بشر است.در این مقاله دو نوع کلی حرکت ماهی ها را مورد بررسی قرار داده ایم که یکی تولید موج در بدن و باله دمیو دیگری تولید موج در زوج باله های پهلویی و یا زیرین شکمی و پشتی کمریاست . سپس با الهام گیری از ماهی پهن برقی، که توسط دو باله موجی در پهلوی خود موج های سینوسی مورد ن ی از را برا ی تولی د نی روی پیشران تولی د م ی کند ، به بررسی پارامترهای سینماتیکی آن پرداخته و از بین چهار پارامتر اصلی حرکت ماهی دو پارامتر آن را به وسیله الگوریتم ژنتیک بهینه کرده ایم.