سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید جعفری – دانشجوی ارشد مکانیک (نویسنده مخاطب آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای ان

چکیده:

در این مقاله تاثیر خنککاری هوای ورودی سیکل توربین گاز توسط سیکل تبرید جذبی مورد بررسی قرار گرفنه است.در چیلر جذبی از سیستم لیتوم بروماید استفاده شده که حرارت مورد نیاز در بخش ژنراتور خود را از بخار تولید شده در مبدل بازیاب حرارت دریافت میکند. سپس سه سیکل بهینه سازی شده توربین گاز ساده، سیکل توربین گاز با پاشش بخار داخل محفظه احتراق و سیکل توربین گاز با پاشش بخار و خنک کاری هوای ورودی توسط چیلر جذبی مورد مقایسه قرار می گیرد. جهت مقایسه یکسان، تمام محاسبات بر مبنای توان خروجی ثابت انجام می شود. پارامترهای مستقل سیستم عبارتند از: دمای هوای ورودی توربین گاز، نسبت فشار کمپرسور، نرخ جرمی جریان بخار، دمای نقطه پینچ و فشار درام بخار. بهینهسازی سیستمها به صورت دو هدفه و توسط الگوریتم ژنتیک انجام شده است و توابع هدف عبارتند از افزایش راندمان اگزرژی کل سیستم و کاهش هزینه کلی سالیانه. نتایج نشان می دهد که با افزایش قسمت های اضافیHRSG,IAC هزینه کلی سالیانه افزایش، راندمان اگزرژی سیستم کاهش و راندمان حراراتی کل سیکل افزایش می یابد. با توجه به اینکه با اضاف هشدن سیکل جذبی به سیستم افزایش هزین ههای سیستم نسبت به بهبود شرایط عملکرد سیستم پایین است، این نوع سیستم ها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند