سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن ذکی دیزجی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه
علیرضا منتظر – شرکت نوین ابزار پیشرو.

چکیده:

یکی از مشکلات کاربرد آزمون فراصوتی برای کیفیت سنجی محصولات کشاورزی، عدم توسعه یافتن سامان ههای فراصوتی مناسب است. با توجه به پژوه شهای انجام یافته، در پژوهش حاضر دو سامانه فراصوتی توسعه داده شدند و پس از را هاندازی، سامانه ها واسنجی شدند. مدار ت پساز و تپ گیر سامانه ها بازطراحی و بهینه سازی شدند. قابلیت کار با بسامد و سرعت نمونه برداری بیشتر به سامانه ها داده شد. بسامد مرکزی سامانه اولیه به اختصارUQS100از ۲۵ الی۱۰۰kHzو سامانه دومی به اختصارUQS200از ۱۰۰ الی۲۰۰kHz قابل تغییر است. این سامانه ها برای بسامدهای ۷۵ و۱۲۵ و۲۰۰kHz آزمایش شدند. در این سامان هها مشکلاتی مانند نویزهایی ناشی از دریافت اثرات الکترومغناطیسی مدارها حذف شدند. با توجه به افزایش بسامد، نسبت به سامانه ی پیشینUQS) دقت فراصوتی برای اندازه گیری شاخص های فراصوتی مانند سرعت امواج و میزان تضعیف افزایش یافته است. با تغییراتی که در مدار الکترونیکی تپ ساز/ تپ گیر اعمال شد سیگنال فرستنده همگون شد. این کار با اصلاح نوع و تعداد سیگنالهای تحریک تپ صورت پذیرفت. ویژگی جدید دیگر سامانه ساخته شده، توانایی آزمایش مواد غذایی سیال است. نتایج واسنجی بیانگر آن است که سامانه های ساخته شده، عملکرد بهتری نسبت به سامانه پیشین دارد