سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی شیوایی – دانشگاه صنعت آب و برق
محمدصادق سپاسیان – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

دراین مقاله بهینه سازی تابع سود کاربران در بازارهای رقابتی برق با در نظر گرفتن تعاملات بازار و قیود امنیتاستاتیکی شبکه مورد ارزیابی قرارگرفته است دراین روش عملکرد بازار برق و امنیت شبکه برای پنج حالت مختلف بررسی گردیده و براساس آن سناریوهای کاری متفاوتی تعریف شده است سپس شاخص سود کاربران قیمتهای مکانی – حاشیه ای و میزان مشارکت هریک از بازیگران بازار تعیین گردیده و عملکرد بازار برق و نحوه تاثیرگذاری ظرفیت خطوط مورد مطالعه قرارگرفته است این روش به سهولت می تواند خطوط انتقال انرژی محدود کننده سود کاربران را معین نماید و با تقویت خطوط مذکور منجر به بهبود عملکرد بازار برق گردد که نشان دهنده کارآمدی روش مورد بررسی می باشد. در نهایت الگوریتم فوق برروی شبکه آزمون 24- باسه IEEE-RTS اعمال گردیده و مشاهده شده است که استفاده از این الگوریتم به راحتی میتواند بطور همزمان با در نظر گرفتن قیود امنیت استاتیکی شبکه سود کاربران را بهینه و قیمتهای مکانی – حاشیه ای را تعییننماید. و همچنین خطوط انتقال محدود کننده سود کاربران را شناسایی کند.