سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه پورمحمدی شهربابکی – کارشناس ارشد سازه های ابی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

چالشهای زیست محیطی فروانی در زمینه تصفیه فاضلاب به ویژه سیستم لجن فعال وجود دارد رفع این مشکل مستلزم انجام مطالعات کاربردی می باشد دراین مطالعه به بهینه سازی سیستم تصفیه لجن فعال با استفاده از مدل زیست محیطی EBM که بر پایه معادلات مونود و تئوری تعادل توده ها استوار می باشد پرداخته شده است در مدل زیست محیطی مینیمم حجم حوضچه هوادهی تابع هدف مسئله می باشد با نوشتن برنامه در محیط فرترن به بهینه سازی مدل پرداخته و همه پارامترهای این مدل با داده های مرجع و نتایج ازمایشگاهی مقایسه شده است تطابق خوبی بین نتایج محاسباتی با داده های مرجع یا نتایج ازمایشگاهی وجود دارد مقایسه خطای مینیمم حجم حوضچه هوادهی بین مقدار محاسباتی با داده های مرجع و نتایج ازمایشگاهی این پارامتر را به عنوا ن یک معیار اصلی و مهم درمدل نشان میدهد. درنهایت ارزیابی نتایج نشان میدهد که مدل زیست محیطی یک مدل خوب برای پیش بینی عملکرد صحیح سیستم تصفیه لجن فعال و بهینه سازی این سیستم می باشد.