سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید فرودیان – شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر ایران

چکیده:

انواع مختلف توربوژنراتورها به عنوان واحدهای کوچک در بازار جهانی وجود دارد که هزینه ها را به دلیل حذف مطالعات مهندسی در ساختگاه نیروگاه و تولید استاندارد شده، کاهش می دهند . وجود طرحهای استاندارد برای آبراهه این نوع واحدها سبب می گردد تا توزیع جریان بر روی رانر توربین غیرمتقارن بوده، تلفات انرژی افزایش یافته و بازده کلی واحد کاهش یابد، لذا انجام مطالعات توجیهی جهت مقایسه زیانهای ناشی از تلفات انرژی با کاهش هزینه های اولیه، قبل از استفاده از این نوع واحدها ضروری است . وظیفه مشاورین و طراحان نیروگاههای کوچک آبی در حال حاضر محدود به انتخاب مناسبترین نوع از واحدهای موجود در بازار از نظر تطبیق با شرایط خاص محلی ساختگاه نیروگاه و طراحی هیدرولیک سیستم انتقال آب نیروگاه مشتمل بر آبراههای بالا دست، پایین دست و محل واحدها می باشد .
شکل دهی به سازه آبگیر معمولاً با رعایت دستورالعملهای طراحی آبگیر انجام می شود . تلفات انرژی در آشغالگیرها را می توان با انتخاب مناسبی از نسبت عمق به ضخامت تیغه ها به حداقل رساند . آبراهه پایین دست شامل لوله خروجی و آبراهه پایاب است . کارهای پژوهشی زیادی در زمینه بکارگیری اصول نظری کنترل لایه مرزی جداری جهت کاهش طول لوله خروجی توربینهای آبی به عمل آمده است . در توربینهای آبی هرچه سرعت ویژه برای یک ماهه بیشتر باشد، ژنراتور کوچکتر و واحد در مجموع سبک وزنتر شده و پروژه اقتصادی تر خواهد شد . از طرف دیگر با افزایش سرعت ویژه پتانسیل کاویتاسیون افزایش می یابد .
بهینه سازی طراحی ها در این زمینه موضوع مورد بحث در مقاله حاضر می باشد که به صورت مروری بر روشهای به هنگام و متداول امروزی در جهان جمع آوری و تدوین شده است .