سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدرضا امینی نیاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر ک
احمد غضنفری – دانشیار بخش مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید ب

چکیده:

استفاده از الیاف گیاهی برای تقویت محصولات بیوکامپوزیتی اخیراً مورد توجه محققین قرار گرفته است. لیگنین موجود در این الیاف باعث کاهش خصوصیات مکانیکی بیوکامپوزیتها گشته و سعی می گردد با تیمار شیمیایی لیگنین موجود در الیاف کاهش داده شود. درصد وزنی آب اکسیژنه ، درصد وزنی هیدروکسیدسدیم ، زمان و دما متغیرات مستقلی هستند که در کاهش لیگنین و افزایش استحکام کششی نقش دارند. آزمایشات براساس طرح مرکبمرکزی چرخشی با چهار فاکتور و هر یک از فاکتورها در پنج سطح انجام شد. از یک معادله چند جملهای درجه دوم برای تعریف تابع وابستگی بین متغیرات مستقل و هر متغیر وابسته استفاده شد. براساس نتایج و بررسیهای بعمل آمده شرایط بهینه برای متغیرات مستقل مقدار آب اکسیژنه ۴/۶درصد وزنی، هیدروکسیدسدیم ۶ درصد وزنی زمان ۱۷ ساعت و دما ۴۱/۹درجه بدست آمد