سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ب حمیدخانی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده کشاورزی، گروه مهندسی زر
آ حمیدخانی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده کشاورزی، گروه مهندسی زر
ع برقعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و من

چکیده:

در این تحقیق داده های رطوبت گیری پسته با حرارت متناوب و حرارت مداوم در لایه نازک با استفاده از خشک کن های آزمایشگاهی برنامه ریزی شده، حاصل شده است. به منظور مطالعه فرآیند رطوبت گیری پسته، آزمایش ها بر اساس یک مدل آماری شامل ۳۶ تیمار آزمایشی رطوبت گیری با حرارت متناوب در سه تکرار با چهار سطح حرارتی دمای هوای ورودی ۵۰ و۶۰و ۷۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد، سه سطح زمان تناوبی حرارت ۱۰ ۱۵ و ۲۰ دقیقه و سه سطح زمان توقف حرارت ۴۰ ۶۰ و ۸۰ دقیقه بمورد اجرا گذاشته شد. همچنین رطوبت گیری پسته با حرارت مداوم با همان چهار سطح حرارتی هوای ورودی در سه تکرار به عنوان شاهد انجام شد . در هر آزمایش رطوبت نمونه پسته در خشک کن از ۳۶ به ۱۰ درصد (پایه تر) کاهش داده شد. منحنی های رطوبت گیری پسته برای کلیه تیمارهای آزمایشی ترسیم و مقایسه گردید. نتایج نشان داد که در سرعت باد ثابت ۱/۲متر بر ثانیه، رطوبت نسبی هوای ۳۹ در صد و دمای هوای ورودی ۸۰ درجه سانتیگراد ، کمینه زمان حرارت دهی ۱۹۳ دقیقه با حرارت مداوم و ۱۰۲ دقیقه با حرارت متناوب با زمان تناوبی حرارت ۱۰ دقیقه و زمان توقف حرارت ۸۰ دقیقه حاصل گردید.همچنین نتابج نشان داد که در حرارت متناوب با یک دمای معین هوای ورودی، زمان تناوبی حرارت کمتر وزمان توقف حرارت بیشتر، زمان خشک کردن را کاهش میدهند. زمان حرارت دهی با روش حرارت متناوب در مقایسه با روش حرارت مداوم،بسته به درجه حرارت هوای ورودی، زمان تناوبی حرارت و زمان توقف حرارت در محدوده این آزمایش ها، ۴۷ الی ۶۳ درصدکاهش نشان داده است