سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر آگهی – شرکت توربین ماشین خاور، تهران
نوذر انجبین – شرکت توربین ماشین خاور، تهران
روزبه منصوری – شرکت توربین ماشین خاور، تهران
علی اکبر شفیعی نژاد – شرکت توربین ماشین خاور، تهران

چکیده:

در این مطالعه از المان محدود سه بعدی برای طراحی و بهینه سازی فرایند فروج داغ، جهت تولید قطعات فورج شده از فولاد زنگ نزن ph 15-5 ، استفاده شده است. برای این منظور در ابتدا اثر هندسه پیش فرم بر نحوه سیلان ماده پرشدن قالب مورد مطالعه قرار گرفت و بر مبنای آن شکل بهینه پیش فرم پیشنهاد گردید. در این بررسی همچنین اثر دمای پیش فرم، زمان انتقال پیش فرم از کوره پیشگرم به قالب فورج و نرخ کرنش، بر توزیع دما، تنش سیلان و نیروی لازم برای فورج، مورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی، شرایط بهینه تغییر شکل داغ تعیین شد. د رنهایت بمنظور ارزیابی پیش بینی های مدل، فرایند فورج به صورت تجربی، با استفاده از پارامترهای بهینه پیشنهاد شده، انجام گرفت. بررسی خواص قطعات فورج شده صنعتی با شرایط پیشنهاد شده، نشان دادند که شبیه سازی فوق بطور موفقیت آمیزی می تواند در تولید قطعات فورج مورد استفاده قرار گیرد.