سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نرگس جدا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی راه آهن
کیوان قصیری – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

توبوشارژی لکوموتیو جزئی از سیستم لکوموتیو است که بعد از اگزوز قرارگرفته و با استفاده از انرژی دودهای خروجی از اگزوز هوای پرفشار را توسط کمپرسور توربوشارژ به موتور میفرسند آمار بالای خرابیهای توربوشارژی درایران حاکی از عدم وجود سیستم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه مناسب می باشد با وجود اینکه درفرم مشخصات فنی و دستورالعمل تعمیرات توربوشارژ یک سری دستورالعملها برای اعمال فعالیت های تست و تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه از سوی سازنده پیشنهاد گردیده است درهمان دستورالعملها اعلام شده است کهبرحسب شرایط کاری و عملیاتی اینر زمان ها برای هر مصرف کننده قابل تغییر می باشد دراین مقاله بمنظور ارتقای سطح قابلیت اطمینان و دسترسپذیری توربوشارژی لکوموتیو به بهینه سازی بازه های تعمیرات و نگهداری آن بهبود پرداخته شود.از آنجا که محدودیت منابعی چون هزینه و نیروی کار عامل مهمی درتعیین سطح قابلیت اطمینان و دسترسپذیری توربوشارژی می باشند لذا سعی می شود با توجه به تاثیرات متقابل این عوامل بریکدیگر به بهینه سازی همزمان هرسه مورد پرداخته و بازه های مناسب تست تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه تعمیرات اساسی و حداکثر زمان مجاز برای توقف بمنظور اعمال تعمیرات اصلاحی را بدست آورد.