سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید قلی زاده قلعه عزیز – استادیار دانشگاه ارومیه
جواد محمدی عاشق آبادی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

چکیده:

پارامترهای غیرقطعی نقش مهمی درپاسخ سازه دارند درواقع وجود طبیعت غیرقطعیدرخواص مصالح بارهای خارجی ابعاد هندسی و بطورموثر طرح نهایی سیستم های سازه ای را تحت تاثیر قرار میدهد و جهت بررسی ایمنی سازه انجام تحلیل قابلیت اطمینان ضروری است دراین تحقیق بهینه سازی مبتنی برقابلیت اطیمنان قابهای فولادی به نحوی انجام گرفت که علاوه بربه حداقل رساندن مصالح مصرفی سازه ایمنی کافی دربرابر نقض قیود حالت حدی را دارا باشد تغییر مکان غیرخطی و خواص مصالح اعضای سازه به عنوان پارامترهای غیرقطعی درنظر گرفته شده اند برای بدست آوردن ایمنی سازه ازروش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است دراین تحقیق قابهای صفحه ای فولادی برمبنای عملکرد PBD و همچنین برمبنای نیرو FBD و با استفاده از الگوریتم فراکاوشی ازدحام ذرات طراحی بهینه شده اند که درحالت طراحی برمبنای عملکرد درحین بهینه سازی قید قابلیت اطمینان نیز درنظر گرفته شده است.