سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فائقه اصانلو – شرکت مهرگان ماشین ایرانیان
منصور بهروزی لار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر گروه مکانیزاسیون کشاورزی
زهرا خدارحم پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر گروه مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

عملیات ماشینی مختلف کشاورزی، انرژی های مصرفی متفاوتی دارند . آمار پرسش نامه ای از چهار استان جنوبی ایران شامل بوشهر، خوزستان، سیستان بلوچستان و هرمزگان برای مصرف انرژی این ماشین ها با نرم افزارSPSS تحلیل و با نتایج محاسبه ها برای عملیات متناظر مقایسه گردید. در تحلیل های آماری ملاحظه شد که کم ترین مصرف انرژی در این استان ها از بیش ترین مقدار محاسبه شده بیش تر است و در بعضی از موارد تا سه برابر افزایش نشان می دهد. ضریب انرژی کل میدانی برای استان ها ۲۴/۱۰تا۳۸/۹۸GJha-1 به دست آمد. این انرژی طبق محاسبه برای بیش ترین مصرف یا بدترین حالت یعنی سنگین ترین خاک و کم ترین ظرفیت مزرعه ای۲۳/۶۷GJha-1 بود. در عملیات داشت، انرژی در سه بخش جداگانه ، انرژی کولتیواتر زنی، انرژی سوخت آب و انرژی برق آب مورد تحلیل قرار گرفت. میانگین استانی انرژی ها برای عملیات خاک ورزی، کاشت، داشت (سوای انرژی آب)، برداشت و حمل و نقل بر اساس آمار میدانی به ترتیب برابر ۲۷/۵۰ ،۳۴/۲۸ ،۵۷/۳۸ ,۴۷/۰۲,۷۸/۶۵lha-1ولی با محاسبه ۴۶/ ۳۸/۹۰ ، و ۰۰ ،۶/۱۰ ،۱۱/۰۸ ،۴۶/۷۸lha-1 بود