سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

گاگیک بدلیانس قلی کندی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور – دانشکده آب – گروه آب
ستار صالحی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- آب و فاضلاب ، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عبا

چکیده:

امروزه در صنعت آب و فاضلاب، چگونگی تصفیه و دفع مواد جامد بیولوژیکی(لجن ) حاصل از فرآیندهای مختلف تصفیه فاضلاب یکی از مسائل مهمی بوده، که لزوم مدیریت مواد زائد جامد را ضروری می سازد. در واقع وجود ترکیبات آلی پیچیده و همچنین عوامل بیماری زا در ساختار این مواد موجب می شود که تخلیه و دفع آنها به محیط پذیرنده، بدون هیچ گونه عملیات تصفیه، خطرات جدی را برای محیط زیست در برداشته باشد. در این راستا بهره برداری، نگهداری و تعمیراتکارآمد فنی- اقتصادی تصفیه خانه های فاضلاب را می توان مورد توجه قرار داد؛ چرا که با استفاده از بهره برداری صحیح و پیاده سازی مناسب نظام نگهداری و تعمیرات در تأسیسات تصفیه خانه های فاضلاب، به ویژه واحدهای تصفیه لجن، علاوه بر افزایش عمر مفید تأسیسات و دستیابی به راندمان موردنیاز، می توان با ارتقاء کیفی محصول نهایی فرآوری لجن و کاهش هزینه های کلی عملیات تصفیه، در راستای بهینه سازی مدیریت مواد زائد جامدگامی مؤثر برداشته شود. با توجه به موارد فوق الذکر می توان اذعان داشت که بهینه سازی فعالیت های حوزه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات تصفیه خانه های فاضلاب همچون تأسیسات لجن، می تواند تأثیری مستقیم بر کارایی و کارآمدی مدیریت مواد زائد جامد حاصله داشته باشد؛ لذا این امر پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع(TPM) را الزامی می سازد. در این مقاله با مروری بر چگونگی تولید ذرات جامد بیولوژیکی (لجن) و لزوم تصفیه این ذرات و با معرفی روش های مختلف نظام بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، پیاده سازی این روش ها در تأسیسات لجن تصفیه خانه های فاضلاب و بهینه سازی آنها با استفاده از اصول نظام نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع مورد بحث قرارگرفته و ارتباط استقرار این عملیات با افزایش کیفیت محصول بدست آمده از تصفیه لجن و کاهش هزینه های فرآیندهای مربوطه و لذا بهینه سازی مدیریت مواد زائد جامد مورد ارزیابی قرار می گیرد. لازم به ذکر است که در این راستا به عنوان نمونه، برنامه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات واحد تغلیظ ثقلی لجن به عنوان بخشی مهم از عملیات تصفیه لجن، ارائه می گردد.