سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سینا سالمی – پژوهشگاه نیرو – گروه مکانیک
محسن یحی یزاده بالی – پژوهشگاه نیرو – گروه مکانیک
رضا سعیدی ریزی – پژوهشگاه نیرو – گروه مکانیک

چکیده:

در سیستم سوخت رسانی مایع واحدهای گازی GE-F9 سیستم هوای پرژ استفاده می شود. سیستم هوای پرژ وظیفه خنک کاری و تمیزکاری مسیر سوخت مایع و جلوگیری از مسدود شدن سوراخهای نازل را برعهده دارد. چک ولوها، یا ولوهای یکطرفه، وظیفه دارند سیال را فقط در یک جهت عبور دهند. عملکرد چک ولو پرژ سیستم سوخت مایع باید به گونه ای باشد، که هنگام بهره برداری با سوخت گاز، هوای پرژ را از طرف منیفولد پرژ بسمت نازلهای سوخت هدایت کرده، و در هنگام بهرهبرداری با گازوئیل اجازه عبور گازوئیل را، که در مسیر سوخت مایع موجود می باشد، به سمت منیفولد پرژ ندهد. اما متاسفانه تقریبا اکثر این چک ولوها بعد از مد تی دچار مشکل می شوند، به این صورت که این چک ولوها در هنگام بهرهبرداری با گازوئیل، پسینگ داشته و باعث نشت گازوئیل به سمت منیفولد پرژ و متعاقبا به سمت ولوVA19 می شود . این امر باعث بروز مشکلاتی در ولوVA19 شده و در برخی موارد باعث بروز انفجار میگردد در این مقاله به بهینه سازی چک ولو پرژ سیستم سوخت مایع واحدهایGE-F9 بوسیله تغییر شکل هندسی در واشر و پاپت آن پرداخته شده است در این مقاله روشی ارائه شده است، تا بتوان از پسینگ در چک ولوهای پرژ جلوگیری کرده، و در عین حال از کارآیی چک ولوها کاسته نشود در این روش تغییراتی در شکل هندسی واشر و پاپت چک ولوparker پرژ شرکت( سازنده آمریکایی ولوهای صنعتی ) داده شد هاست، و یک مدل بهینه ارائه گردیده است.