سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیررضا ممدوحی – استادیار گروه راه ترابری دانشگاه تربیت مدرس
بهروز شیرگیر – دانشجوی دکترای گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
زینب عبادی شیویاری – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

چکیده:

مدیریت حمل ونقل با توجه به معضلات کنونی ترافیک شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار ش ده و موردتوجه روزافزون مدیران و برنامه ریزان شهری حتی در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. مدیریتشیب راهه های بزرگراه از جمله اقدامات مدیریت عرضه حمل ونقل است که با هزینه ناچیز، باعث بهبود عملکرد زیرساخت های موجود و استفاده کاراتر از منابع بسیار محدود ش هری می ش ود. مقاله حاضر بهبهینه سازی عملکرد ترافیکی بزرگراه به روش مدیریت شیب راهه از طریق کنترل حجم وسایل نقلیه ورودی از آن می پردازد. یک مدل برنامه ریزی ریاضی جهت بهینه سازی حجم تردد در بزرگراه و شیب راهه های آنطراحی می شود، که محدودیت های آن شامل بقای جریان در مقاطع مختلف و تابع هدف آن بیشینه سازی کل حجم ترافیک عبوری است. برای پیاده سازی مدل پیشنهادی و ارزیابی نتایج، بخشی از بزرگراه آیت ا… صدر پس از آماربرداری لازم به عنوان مطالعه موردی بررسی می ش ود. نتایج حکای ت از بهبود تقریباً 6درصدی در حجم جریان عبوری در بخش مورد مطالعه در اثر ای ن روش مدیریتی دارد. همچنین نتیجه بهین هسازی تأثیر نامطلوب شیب راهه شریعتی بر کل سیستم مورد مطالعه را نش ان می دهد، لذا حداکثرمحدودیت عبور جریان را به خود اختصاص داده، به نحوی که حجم عبوری بایستی به میزان 13 درصد حجم عبوری فعلی کاهش یابد. شیب راهه مدرس تنها شیب راهه ای است که در نتیجه بهینه سازی می تواند بدوناعمال محدودیت عمل نماید