سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلال خدائی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده:

به منظور بررسی امکان اندازه گیری مقاومت کششی ماشینهای خاک ورزی توسط روش غیر مستقیم با استفاده از شاخص میزان سختی خاک و مقایسه آن با روش مرسوم دینامومتری در سه منطقه مختلف از استانهای کردستان و کرمانشاهان آزمایشاتی صورت گرفت. در طراحی آزمایش اندازه گیری مستقیم مقاومت کششی ادوات خاک ورزی توسط دینامومتر با ظرفیت حداکثر ۵۰۰۰ کیلوگرم نیرو و دیتالاگر از طرح فاکتوریل استفاده گردید. دراین طرح سرعت پیشروی در سه سطح،عمق کار در سه سطح و متغیر مورد اندازه گیری، مقاومت کششی هر یک از ادوات بود. تعداد تکرارهای هر آزمایش ۴ تکرار در نظر گرفته شد..پس از تعیین مشخصات آماری داده های آزمایشی رابطه مقاومت کششی و ویژه با فاکتورهای زیر تعیین گردید: عمق کار، عرض کار، سختی خاک و سرعت حرکت نتایج آزمایش نشان داد که تغییرات سختی خاکPm) مطابق با تغییرات مقاومت ویژه در مناطق آزمایشی مختلف است. همچنین این تطابق در داده های بدست آمده از درجه همبستگی بین مقاومت ویژه و سختی خاک مشاهده می گردد. ضرایب همبستگی بدست آمده دارای مقادیر به حد کافی بالایی هستند: ۰/۴۱ تا۰/۹۹ضمنا بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش و تحقیقات دیگران مشخص شد که سختی خاک شاخص مرکب و کاملی است که به طور مستقیم روی مقاومت مفید خاک به هنگام شخم تأثیر دارد