سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی صنایعی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
محسن نادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه اصفها
سید یاسر ابراهیمیان جلودار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه اصفها
مهدی پور مصطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان

چکیده:

با توجه به اینکه زنان نقش قابل توجه ای را در موفقیت عملکرد سازمانها ایفا می کنند، ارتقای فعالیتهای کارآفرینانه در بخش زنان می تواند محرکی موثر برای بهبود عملکرد سیستم و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده باشد.نکته قابل توجه آن است که امروزه سهم زنان در فعالیتهای کارآفرینی به علت موانع موجود در این زمینه بسیار اندک می باشد.بدین منظور برای ارتقای فعالیتهای کارآفرینی زنان باید موانع کارآفرینی آنها شناسایی و اولویت بندی شوند تا اینکه با توجه به اهمیت موانع مورد نظر انها را رفع کرد و نقش زنان در فعالیتهای کارآفرینی را در سازمانها ارتقا داد.بدین منظور در این پژوهش ابتدا با استفاده از ادبیات موضوع، نظر خبرگان و تکنیک دلفی موانع کار آفرینی زنان در شش بعد شناسایی شده و سپس به کمک تکنیک QFD فازی موانع مورد نظر رتبه بندی شده اند.یافته های این پژوهش نشان می دهد که موانع فرهنگی و مالی مهمترین موانع در کارآفرینی زنان دانشگاه اصفهان می باشند.