سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اویس عابدی نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایرا
علی قاسمی مرزبالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایرا
رضا بازیار – دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
علی یوسفی – دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده:

در این مقاله به حل مساله پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن آلودگی های محیطی EED ایجاد شده به کمک الگوریتم چند منظوره FMOGSA به کمک روش فازی پرداخته شده است. مساله EED یک مساله غیرخطی با در نظر گرفتن تابع هزینه تولید، آلودگی محیط زیست و تلفات می باشد. برای تطابق مساله با مساله واقیعت قیود ناشی از ژنراتورها، خطوط و سایر محدودیت های عملی لحاظ شده است. در الگوریتم FMOGSA براساس مرتب کردن خارجی تابع شایستگی ها به یافتن جواب مناسب می پردازد. عیب اصلی همه روشهای پیشرفته مقدار بسیار زیاد محاسبات مورد نیاز م یباشد. بنابراین نیاز ضروری به یک روش جدید وجود دارد تا بتواند نسبت به روشهای موجود سریعتر حل گردد. با این هدف در این تحقیق یک روش تازه بر اساس منطق فازی برای حل مسئله پخش بار ارائه میشود. اساساً منطق فازی در روش پخش بار دکوپله سریع انجام میگردد. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها در جداول و شکل ها نشان از کارایی مناسب بهینه سازی بر اساس معیار پارتو به کمک الگوریتم FMOGSA در حل مساله EED می باشد. از خصوصیات بارز این الگوریتم سرعت مناسب همگرایی و جستجو براساس حرکت چرخشی سیستم در حین بهینه سازی می باشد.