سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی پورمدرس سرچشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید دانشگاه آزاد تهران مرکز
محمدعلی افشارکاظمی – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

امروزه شرکت های خودروساز به دنبال تامین کنندگانی هستند که از لحاظ قیمت، کیفیت ،تحویل به موقع وبسیاری از عوامل دیگر در میان همنوعان خود در رده بهترین ها قرار داشته باشند این امر بوسیله متغیرهایفنی به تناسب فعالیت تامین کننده ومتغیرهای غیرفنی که فارغ از نحوه فعالیت تامین کننده است وشاملتمامی تامین کنندگان می باشد ، موضوع مورد بحث این مقاله می باشد این متغیرها از پایگاه داده عظیمیبرخوردار هستند. استفاده از پایگاه داده بدون استفاده از داده کاوی بسیار مشکل می باشد در این مقاله با استفاده از متغیرهای غیر فنی بهترین متغیرها انتخاب، وبا استفاده از الگوریتم Kohonen به خوشه بندی تامین کنندگان خودروساز پرداخته شده است.