سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا خواجه زاده – کارشناسی ارشد مهندسین مشاور بهکار آب اهواز

چکیده:

همه ساله مبالغ بالا یی صرف تسط یح اراضی کشاورزی میگردد و ماشینآلات متعددی در این زمینه فعالند . در طراحی تسط یح اراض ی عوامل متعدد ی دخالت دارند که برخ ی از این عوامل مانند رقوم ارتفاع ی بصورت مقاد یر نسبت خاکبرداری به خاکریزی) بصورت تجربی ) C/F عددی در محاسبات دخالت داشته و برخ ی د یگر مانند ضر یب لحاظ شده و مقاد یر متفاوت ی بوس یله طراحان مختلف لحاظ میگردد. ازجمله عوامل مهمی که اغلب در محاسبات طراحی صفحات لحاظ نمیشوند عبارتند از :
١-نشست خاک در قسمتها ی خاکر یزی شده در زمان بهره برداری که باعث کاهش کیفیت عملیات اجرا می شود.
٢-تأثیر محدوده غ یراجرایی که شامل حجمی از خاک میباشد که بدلیل کوچکی ارتفاع خاکبردار ی، ماش ین- آلات تسطیح، عملاً قابلیت اجرایی ندارند.
لذا رسیدن به صفحه پروژه را با کمبود و یا مازاد خاک مواجه م یسازند. در نتیجه باعث هرزروی عوامل اجرایی گردیده و علاوه بر افزایش هزینهها و زمان اجرای عملیات، باعث کاهش راندمان عملکرد ماشینآلات میشوند. در این تحقیق با استفاده از روشهای ر یاضی، عوامل مذکور مورد مطالعه قرار میگیرند. به منظور رفع اشکالات مذکور میزان نشست خاک در قسمتها ی خاکریزی بطریق مناسب ارزیابی و در قالب ضریب نشست ( حدود ١٠ درصد) در محاسبات وارد شد . درنتیجه صفحه موجی بعنوان صفحه پروژه ارائه و اجرا گردید که پس از آبیاری و نشست خاک، صفحه مسطح حاصل شد . در ا ین حالت کیفیت اجرای عملیات بشدت افزایش یافته و نیازی به بازگشت ماشینآلات جهت اصلاح ناهمواریها نیست.
همچنین بموازات ضریب نشست، استفاده از المانها ی جزئی سطح در حاشیه قطعات و حذف خطا ی ناش ی از محدوده غیر اجرایی بطریق روشهای ریاضی، باعث ارائه صفحات پروژه دقیق با قابلیت اجرایی بالا گرد ی د. بد ین منظور ابتدا مقاد یر احجام مربوط به محدوده غیراجرایی از محاسبات حذف گردید و توازن بین مقادیر قابل اجرا ی خاکبرداری و خاکر یزی ( خارج از محدوده غیراجرایی) با توجه به ضر یبC/Fایجاد و صفحه پروژه تثبیت گردید.
سپس بدون جابجا یی صفحه پروژه، محاسبه احجام براساس کلیه رقوم قطعه مجدداً صورت گرفته و نهایی گردید. با توجه به پراکندگی محدوده غیراجرایی در حد فاصل نقاط شبکه نقشه برداری و جا بجایی این محدوده متناسب با جابجایی صفحه پروژه، استفاده از المانهای جزئی سطح در کل قطعه اجتناب ناپذیر است. این تحقیق بررو ی ٦٢ قطعه به مساحت ٣٨٠ هکتار در منطقه جا یزان واقع در خوزستان مورد ارزی ابی قرار گرفته که نتایج حاصل پس از بهرهبرداری کاملاً رضایت بخش و مطلوب بوده است.