سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آذر مسلمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

چکیده:

نظام مالی با کارکردهای اساسی خود، بسترتجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی را فراهم می آورد. نهادهای مالی در حوزه های سرمایه گذاری با فعالیت حرفه ای و تخصصی می توانند جذابیت کافی برای ترغیب مشارکت و جذب سرمایه های سرگردان و خرد ایجاد نمایند. همزمان با توسعه اقتصادی و بهبود ساختار مالی کشورها،شاهد قوت گرفتن صنعت سرمایه گذاری بوده ایم. به دلیل تعدد معیارهای سرمایه گذاری و تضاد میان برخی معیارها و لحاظ نمودن ترجیحات آرمانی به منظور بهینه سازی سرمایه گذاری استفاده از مدلهای ریاضی پیشنهاد می شود.این پ ژوهش ضمن تایید اهمیت، ضرورت و امکان پذیری طراحی مدلهای ریاضی سرمایه گذاری مناسب برای شرکت های سرمایه گذاری، جهت بهینه سازی پرتفوی سهام راهکارهای آتی ارائه می دهدو بر لزوم شفاف سازی تاکید می نماید.در صورت اجرای نتایج مدل،زمینه حداکثر شدن مطلوبیت سرمایه گذاری فراهم خواهد شد و این مهمترین برآیند حاصل از ارائه اطلاعات شفاف است.برای بدست آوردن ضرایب اهمیت نسبی معیارهای سرمایه گذاری از رویکرد تجزیه تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردیده است و داده ها در مدل برنامه ریزی آرمانی حل گردید ه،نتایج حاصل میزان بهینه سرمایه گذاری در شرکتهای عضو پرتفوی را ارائه داده است که تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات شفاف و تعدیل پرتفوی از این طریق منجر به دستیابی به آرمانها می گردد