سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

چکیده:

دستیابی به کیفیت مطلوب مستلزم ارزیابی کیفی اجزای شهرهاست. تا بدان وسیله ضمن شناخت کیفیت موجود توان ها و ضعف ها و نارسایی ها نیز شناخته شده و امکان برنامه ریزی آگاهانه تر جهت رفع نواقص و ارتقا کیفیت شهرها به وجود آید. اگر شهر قادر به تامین این مهم باشد، دستیابی به توسعه انسانی پایدار در شهر میسر می گردد. برای دستیابی به آن شرایط، شهر به عنوان یک مجموعه باید نیاز قسمت های مختلف خود را درک نماید به طوریکه شهر برای یک توسعه یکپارچه بتواند به صورت یک ارگانیسم سالم توسعه یابد و به افراد امکان تکامل دهد ونیازهای شهر را در کلیه مراحل توسعه دریابد. سیستم کیفیت زندگی دارای ساختاری متشکل از چند زیرسیستم است که خود آن نیز از قسمت های کوچکتری تشکیل شده اند، آن ها دارای روابط متقابلی با یکدیگر هستند و درونداد و برونداد های مختلفی دارند، با یکدیگر در هماهنگی کامل عمل می کنند، محصول همکاری این زیر سیستم ها، ساختار منسجمی می شود که کلیت یکپارچه آن سیستم کیفیت زندگی را بوجود می آورد که این ارگانیزم به گونه ایی طرحریزی شده است که توانایی اصلاح خود را دارد، تا نیازهای متغیر اما همیشگی زندگی شهری را تامین نماید و راهکاری درجهت دستیابی به هدف ارتقا سطح کیفیت در جوامع مختلف شهری و دستاوردهای ناشی از آن می باشد. در این مقاله به بررسی روش تشکیل سیستم کیفیت زندگی شهری و ارتباطات درون سیستمی آن در جهت رسیدن به شهر پایدار پراخته می شود