سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب عبدالهی سنو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولت گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدرضا ذبیحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ف گروه مدیریت دولتی

چکیده:

از آنجا که رفتار سازمانی نوین با پیچیدگی های روزافزونی مواجه است ، آشنایی بیشتر مدیران و کارکنان سازمانها با این پیچیدگیها و شناختن راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها ضروری می باشد . مدیریت بر مبنای اعتماد بیانی نوین است که جای آن در روابط امروزی بخوبی نمایان و آشکار است و بکارگیری ساز و کارهای آن می تواند در راه کسب اثر بخشی فردی و سازمانی موثر واقع شود . هدف این پژوهش تبیین جایگاه اعتماد در سازمانها می باشد . در این مقاله ضمن تعریف اعتماد، ابعاد اعتماد، سطوح اعتماد و تشریح پیامدهای مثبت و منفی آن ب بیان روش های ایجاد اعتماد رد سازمان پرداخته و با بیان شاخص های اساسی اعتماد و گامها و عوامل کلیدی ایجاد اعتماد، مزایا و چالشهای آن در سازمان ها تبیین می گردد . این پژوهش از نوع توصیفی و مروری است . در نتیجه همانطور که یافته های تحقیق نشان می دهد . بیان جایگاه اعتماد به عنوان عنصر اساسی در تداوم و بعاء سازمانها و نهایتا ایجاد نهاد ها و سازمانهای اعتمادساز بعنوان یک ضرورت امری اجتناب ناپذیر می باشد . نکته قابل توجه انیست که چیزی که منجر به جلب اعتماد می شود . نحوه رفتار و عملکرد مدیر، سازمان یا واحد در طول زمان است و در نهایت مدیرانی اثر بخش خواهند بود که عامل اعتماد را در روابط خود گسترش دهند .