سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین کوهستانی – کارشناس ارشد مهندسی منابع اب
مهدی مفتاح هلقی – استادیار گروه مهندسی آبدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آبدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدابراهیم یخکشی – معاون طرح و توسعه شرکت سهامی اب منطقه ای گلستان

چکیده:

مدیریت منابع آب نقش مهمی در رشد و توسعه جوامع دارد رشد سریع جمعیت در ۲۰ سال اخیر توسعه مناطق شهری و کشاورزی و محدودیت منابع ابهای سطحی و در نتیجه برداشت بیش از اندازه از سفره های اب زیرزمینی باعث ببارامدن خسارت جبران ناپذیری به منابع طبیعی کشور به ویژه در سالهای اینده خواهد شد بدلیل اهمیت سفره ابدار حوزه نرماب از لحاظ کمی و کیفی و برداشت روزافزون از چاههای منطقه مدیریت منابع آب در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد یکی از ابزارهای مدیریتی منابع اب تهیه بیلان می باشد با استفاده از بیلان می توان مدیریت مناسبی را برای استخراج و تامین اب اعمال نمود در سالهای اخیر مدلهای ریاضی و کامپیوتری متعددی به منظور شبیه سازی رفتار هیدرولیکی منابع ابهای زیرزمینی مورد توجه قرارگرفته است شبیه سازی ریاضی پدیده های هیدرولیکی مجموعه ای از روابط جبری دیفرانسیلی و انتگرالی است که هیدرودینامیک جریان اب زیرزمینی و روابط آن با هیدرودینامیک سطح ابخوان را نشان میدهد دراین بررسی شبیه سازی ابخوان نرمال واقع در استان گلستان با استفاده از مدل ریاضی Visual modflow انجام گردید.