سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد رضوی – کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
محمدصادق صبوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

بخش دامداری یکی از اقتصادی ترین زیربخشهای وابسته به کشاورزی محسوب می شود که جایگاه ویژه ای در اکثرروستاهای کشور ما دارد و به دلیل وجود شرایط کنترل نشدنی به مانند عوامل جوی، زلزله، بیماریها و در هنگام تولید و تأثر شدید از بازار اقتصادی مربو طه، که معمولاً به ضرر تولید کننده رقم می خورد یکی از مخاطره آمیزترین فعالیتهای اقتصادی به شمار می آید و این قشر بدلیل عدم امیدواری به آینده و اطمینان از درآمد سالیانه خود همواره نگران بازپرداخت وام، هزینه های تولید و حتی زندگی روزمره خود هستند که این امرع لاوه بر تحمیل فشارهای جسمی و روحی، امکان تولید بهینه را نیز تحت الشعاع قرار می دهد . وضعیت گفته شده سبب جذب کمتر سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و پیشرفت کمی و کیفی وضعیت دامداری می شود . این مشکل زمانی بیشتر بروز می کند که این سرمایه گذاری تحت پوش ش عوامل جبرانی نباشد . به دلایل گفته شده بیمه محصولات کشاورزی و دامپروری به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک و تقویت انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دامپروری مطرح شده است.(سازمان امورعشایری ایران ، 1380 )بیمه می تواند یکی از اهرمهای توسعه تلقی شود که امکان بقا ء و دوام فعالیتهای بخشهای تولیدی را تضمین و حمایت می کند که این امر می تواند تأثیر شگرفی در بهبود زندگی و تولید خیل عظیمی از بهره برداران باشد . این فرایند هم چنین کمک می کند بازارهای آینده با توجه به شرایط دارای خطرپذیری به (, روی تولیدکنندگان باز شده و آنها را در پویایی ویژه نگه دارد. ( 2003Guinvarce & Cordierپژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش بیمه دام عشایری ود یگر سازوکارها در استان سمنان به اجرا درآمد که برای دستیابی به عوامل فوق از بین دو گروه پذیرا و ناپذیرای مربوطه تعداد 282 نمونه بر اساس ضوابط موجود در نمونه گیری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند . این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی گذشته نگر، توصیفی همبستگی و همچنین علی مقایسه ای می باشد . متغیر وابسته تحقیق،پذیرش و عدم پذیرش بیمه توسط عشایر و متغیرهای م ستقل نیز شامل ویژگیهای فردی عشایر(سن،تحصیلات،سابقه اشتغال به دامداری، شغل اصلی و فرعی و ..)،ویژگیهای اقتصادی (تعداد دام، منابع کسب درآمد،میزان درآ مد سالیانه از شغل دامداری و …) بود. نتایج حاصل از آزمون همبستگی ن شان می دهد که پذیرش بیمه دام با سطح تحصیلات، درآمد اصلی از دامداری، رابطه با کانالهای ارتباطی، تماس با کارشناسان در سطح 5 درصد و میزان تلفات، وام دریافتی، آگاهی از اهداف و فواید بیمه دام نیز در سطح 1 درصد رابطه دارند و این عوامل باعث پذیرش شده است . آزمون من وا یت نی نشان از تفاوت سطح تحصیلات و این تفاوت را د ر تعداد تلفات دام در دو گروه نشان t آگاهی نسبت به بیمه دام و علاقه در انجام بیمه داشت .آزمون داد. ضریب تغییرات انجام شده میزان تلفات و خسارات،توصیه کارکنان اداره امورعشایری، توصیه بیمه کنندگان،اطلاع از مزایای بیم ه، هزینه ناچیز بیمه، پذیرش توسط معتمدین، ارتباط با کانالهای ار تباطی، فشار نزدیکان و خانواده، استفاده از افراد خبره در تعیین خسارت، برگزاری کلاسهای آموزشی، سهولت انجام بیمه و پرداخت غرامت را مبین اولویت بندی علل پذیرش دانست . عدم پذیرش نیز بدلیل طولانی شدن زمان پرداخت خسارت، قوانین دست و پاگیر، بهانه گیریهای متعدد در ه نگام دریافت خسارت، عدم پوشش خطرات، عدم تناسب مبالغ پرداختی با اصل خسارت، اطلاع ناکافی از مزایا و فوائد بیمه، عدم پرداخت هزینه، مشکلات مهمتر از بیمه کردن و برخورد نامناسب بیمه گران مطرح شد