سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد گلبابایی کوتنایی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

بیوراکتور غشاییMBRترکیبی از فرآیند لجن فعال و جداسازی غشایی است که با به کار بردن آن نیاز به فرآیندهای تهنشینی، گندزدایی به کار رفته در شیوه های مرسوم لجن فعال از بین میرود. بیوراکتورهای غشاییMBR به دو صورت عمده داخلی و بیرونی در صنعت بکار گرفته شده اندMBR به فرآیندهای بیولوژیکی اجازه فعالیت درSRT طولانی (عموماً ۲۰ تا ۱۰۰ روز) داده و به این ترتیبغلظتMLSS ورودی می تواند به بالای ۱۰۰۰۰ میلیگرم در لیتر افزایش مییابد. میزان حذف۹۹-۹۳درصد از و COD و BOD کارایی نیتریفیکاسیون۹۷-۸۵ درصد توسط آزمایشات گوناگون به اثبات رسیده است. فیلتراسیون غشایی، آلایندههای زیستی، ذرات کلوئیدی، کدورت، میکروارگانیسم و عناصری مثل آهن و منگنز را حذف میکند. در مورد این سیستمها میتوان به فضای کمتر مورد نیاز به علت حذف تانک تهنشینی و همچنین کاهش تولید لجن مازاد دفعی در حدود۷۵-۶۰ درصدو همچنین کیفیت پساب خروجی ثابت است. گرفتگی غشاء و تعویضدورهای آن مهمترین معایب این سیستم میباشند.مناطق بسیاری در ایران حتی شمال کشور از کمبود شدید آب رنج میبرد. یک راه برای حل مشکل کم آبی استفاده از بیوراکتورهای غشایی برای استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در مواردی که آب نوشیدنی نیاز نباشد، مانند آبیاری، آب خنک کننده ها و تمیزکردن مناطق صنعتی و مصارف خانگی مثل فلاش تانک ها