سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرشید عارف – استادیار خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد .

چکیده:

کمبود عناصر غذایی بخصوص عناصر کم مصرف روی و بور در ذرت یکی از دلایل اصلی نارسی بخصوص در قسمت نوک بلال می باشد . به طوری که اندازه دانه ها به تدریج کوچک شده و در نزدیکی نوک بلال پوک می شوند . همچنین در اثر کمبود این عناصر، بلال دچار کچلی می شود یعنی در قسمتهایی از بلال بخصوص در قسمت نوک بلال دانه تشکیل نمی شود ذرت از گیاهان حساس به کمبود روی می باشد و کاربرد روی می تواند در افزایش عملکرد آن مؤثر باشد [.7] مارشنر [3] بیان نمود که در اثر مصرف آهن و روی مقدار کل کربوهیدارت، نشاسته و پروتئین دانه افزایش یافته و با افزایش کربوهیدرات، وزن هزار دانه و تعداد دانه و در نتیجه عملکرد دانه افزایش یافت . افزایش عملکرد ذرت در اثر مصرف روی توسط محققین زیادی گزارش شده است گوپتا و همکاران گزارش نمودند که با کاربرد روی، ماده خشک و عملکرد ذرت افزایش یافت . این آزمایش به منظور بررسی برهمکنش روی و بور بر میزان عملکرد و ماده خشک ذرت انجام گرفت؛ تا به این منظور از تأثیر متقابل این دو عنصر بر عملکرد ذرت پی برده و همچنین در استفاده از این دو عنصر به صورت کود بتوانیم اثرات متقابل آنها را پیش بینی نماییم