سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان جمشیدی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس(مکاتبه کننده)
محمدجواد زارع – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

به منظور بررسی اثر سیستم های تغذیه ای، آلی( کود سبز) ، شیمیایی و زیستی (میکوریزا) در راستا ی کاهش مصرف کود ها ی ش یمیایی بر خواص ک می و کی ف ی آف تابگردان، آزمای شی مزر عه ای ا جرا شد. ن تا یج ن شان داد که تیمار کودی بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه و عملکرد روغن در سطح در سطح احتمال ١% معنی دار بود، در حالی که اثر تیمار کودی بر در صد رو غن و شاخص بردا شت م عنی دار ن بود. . بی شترین و کمتر ین عمل کرد دا نه به ترت یب در ا ثر ا ستفاده از تی مار کود شیمیایی و تیمار کودی شبدر ایرانی بدست آمد. نتایج نشان داد که میکوریزا بر تمامی صفات ا ندازه گیری شده بجز شاخص بردا شت و ت عداد دا نه در سطح احتمال ١% معنی دار گردید. اثر متقابل کود با میکوریزا بر هیچ یک از صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود