سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد واثقی امیری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
غلامرضا عبداله زاده – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدرضا بنی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

طرح لرزه ای سازه ها با توجه به عملکرد غیرخطی آنها که به واقعیت نزدیک است، صورت می گیرد. از طرفی چنین طراحی دارای پیچیدگی های خاصی می باشد که باعث شده تا آئین نامه ها پارامتری به نام ضریب رفتار را معرفی نمایند. براین اساس اجازه داده م یشود که مقدار نیروی وارده در اثر زلزله به سازه در صورتی که رفتار الاستیک برای آن فرض شود، بوسیله ضریب رفتار کاهش داده شود. در این تحقیق، به بررسی تأثیر پارامتر ارتفاع بر ضریب رفتار سازه قاب خمشی فولادی با شک لپذیری متوسط پرداخته شده، ضمناً طراحی سیستم ها با دو تیپ مقاطع ایرانی و آمریکایی صورت گرفته و سپس به تحلیل لرزه ای بارافزون انطباقی و دینامیکی غیرخطی قرار گرفته و ضرایب رفتار استخراج گردیده است.نتایج نشان می دهد، در صورت استفاده از مقاطع آمریکایی در طراحی، ضریب رفتار بهتری نسبت به مقاطع ایرانی داشته و متوسط ضریب رفتار بدست آمده از آن به مقادیر آئین نامه ای ۲۸۰۰ نزدیک می باشد. در ضمن برای هر دو نوع مقاطع طراحی شده با افزایش ارتفاع سازه، سبب کاهش شکل پذیری و در نهایت موجب کاهش ضریب رفتار سازه شده است که این امر عدم تطبیق آن را با مقادیر آئی ننامه ای نشان م یدهد.