سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد یزدان پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
افشین مظفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
بابک پاساری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اسعد رخزادی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر ازتوباکتر و آسکوربیک اسید بر عملکرد کمی و کیفی گلرنگ تحت تنش خشکی آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 2331 در شهرستان ایلام انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی بهعنوان عامل اول در سه سطح، شاهد آبیاری پس از 06 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A قطع آبیاری از مرحله ساقهدهی به بعد و قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد، محلولپاشی آسکوربیک اسید در 1 سطح عدم مصرف و مصرف در مرحله گلدهی با غلظت 2 میلیمولار وباکتری ازتوباکتر )عدم تلقیح و تلقیح( بود. بیشترین روغن در حالت تنش در مرحله گلدهی به مقدار29/8 درصد به دست آمد که نسبت به حالت عدم محلولپاشی 21 درصد افزایش داشت. در مورد اثر آسکوربیک اسید بر عملکرد بیولوژیک، بیشترین درصد روغن در حالت مصرف به مقدار29/5 درصد به دست آمد که نسبت به تیمار عدم مصرف 23 درصد افزایش داشت. در مورد اثر باکتری بیشترین روغن در حالت تلقیح بذر به مقدار 29/7درصد به دست آمد که نسبت به تیمار عدم مصرف 28 درصد افزایش داشت. بطور کلی، نتایج بدست آمده از این بررسی حاکی از تأثیر منفی تنش خشکی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و ماده خشک گلرنگ بود. همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت آسکوربیک اسید و باکتری ازتوباکتر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ تحت تنش خشکی بود.