سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهناز آذری مبارکه – دانش آموخته
عباس همت – استاد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفها

چکیده:

تراکم خاک از مه مترین عواملی است که می تواند منجر به تخریب فیزیکی خاک گردد. تنش در آستانه تراکم (تنش پیش- تراکمی σpc و حساسیت خاک به تراکم (شاخص فشردگی CC پارامترهای مکانیکی لازم برای پیشگیری از تراکم هستند. در این پژوهش به بررسی اثر افزودن دراز مدت پسماند جو بر خواص فشردگی Cc و σpc) یک خاک لوم رسی پرداخته شد. نمونه های دس تخورده از یک طرح پژوهشی دراز مدت مدیریت بقایای گیاهی تحت تناوب جو-ذرت برداشت شد. خواص فشردگی نمونه های خاک تهیه شده از ۴ روش مدیریت بقایای گیاهی و بازساز یشده در دو مقدار رطوبت ۰/۹ حدخمیری PL) و۱/۰۵PL و با دو پیش بار ( ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوپاسکال) با آزمایش نشست صفحه ایPST) تعیین گردید. از روش کاساگراند جهت استخراج ویژگی های فشردگی خاک از منحنی های تنش-نشست استفاده شد. به طور کلی روشهای مختلف مدیریت بقایا بر σPC و CC تخمینزده شده اثر قابل توجهی نداشت.