سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهناز آذری مبارکه – دانش آموخته
عباس همت – استاد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفها

چکیده:

خاک تحت تأثیر نیرو های بیرونی عمدتاً در اثر تنش های برشی گسیخته می شود. در این پژوهش نمونه های دست خورده ازخاک سطحی یک طرح پژوهشی درازمدت مدیریت پسماند گیاهی تحت تناوب جو-ذرت برداشت شد. پارامترهای مقاومت برشی (چسبندگیC و زاویه اصطکاک داخلیφ نمونه های تهیه شده از ۴ روش مدیریت بقایای گیاهی (سوزاندن بقایاResB برگرداندن بقایا به خاکRes برگرداندن بقایا همراه با اوره به خاکResN و برگرداندن بقایا همراه با کود گاوی پوسیده به خاکResFYM در دو مقدار رطوبت خاک (برابر ۰/۹حد خمیری PL) و۱/۰۵PL) و با پیش بار ( ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوپاسکال) با آزمایش برش مستقیم تعیین گردید. در هر دو مقدار رطوبت و پیش بار بیش ترین مقدار چسبندگی مربوط به روش مدیریتی ResN بود. در پیش بار ۱۰۰ کیلو پاسکال و مقدار رطوبت ۱۴/۷درصد و نیز در پیش بار ۲۰۰ کیلو پاسکال و مقدار رطوبت ۱۶/۷درصد کمترین مقدار چسبندگی مربوط به تیمار ResFYM بود.