سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی معصومی – استادیار گروه عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

رفتار واقعی سازه ها تحت بارهای وارد بر آنها در صورتی مطابق با پیش بینی های طراح و رفتار مورد انتظار از سازه است که ویژگیهای مصالح سازه ای با ویژگیهای فرض شده در فرآیند طراحی مطابقت داشته باشد . اگر چه در اجرای ساختمانهای بتن مسلح همواره تلاش بر این است که ویژگیهای بتن و فولاد مطابق با مقادیر مندرج در نقشه های اجرایی باشد ولی با توجه به این موضوع که معمولاً بتن مصرفی در سازه های بتن مسلح در کارگاه ساخته می شود یا تحت شرایط نامساعدی که بر خواص آن تأثیر گذار است به کارگاه حمل می گردد، انتظار ویژگیهای مقاومتی کاملاً منطبق بر ف رضهای طراحی از این بتن به دور است. از سوی دیگر اجزای سازه های بتن مسلح در کارگاه فولاد گذاری، قالب بندی، بتن ریزی و نهایتاً ساخته می شوند و از این رو کوچکترین بی دقتی در تسلیح، بتن ریزی، فرآوری و نگهداری از بتن و قطعه بتنی می تواند نتیجه کار را تحت تأثیر قرار دهد.در این مقاله انحرافهای مقاومتی بتن به میزان ۲۵ ?± و فولاد به میزان ۲۰ ?± و تأثیر این انحرافها بر سطح مقاومت جانبی و نیزمقاومت افزون بیست و پنج قاب خمشی بتن مسلح با انجام تحلیل های غیر ارتجاعی، مورد مطالعه قرار گرفته است.بررسی و مقایسه نتایج حاصل ا ز تحلیل های سازه ای با انحرافهای مقاومتی مختلف در بتن و فولاد نشان داد که تأثیر انحرافهای مقاومتی بتن بر مقاومت جانبی و مقاومت افزون سازه های مورد مطالعه )حدود ۱۰ ?(به مراتب کمتر از تأثیر انحرافهای مقاومتی فولاد )حدود ۹۰ ?( است