سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه قلعه پور اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ارومیه
محمد حسنی – عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بازخورد ارزیابی تشخیصی معلم بر خودکارآمدی دانش آموزان در درس علوم است .بدین منظور یک کلاس 21 نفره به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس 20 نفره به عنوان گروه کنترل انتخاب شده است.پس از آن برنامه آموزشی با شیوهی ارائه بازخورد به دانش آموزان طی 3 هفتهی ، 3 جلسهای ، 45 دقیقه ای به گروهآزمایش ارائه گردید . در این پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی شرر استفاده گردیده است واز این ابزار به عنوانپیش آزمون برای اجرا در دو گروه استفاده شد . پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص ارائه بازخورد و انواع آن به معلم ،گروه آزمایش حدود 3 هفته بازخورد معلم را دریافت کردند ولی گروه کنترل در این مدت بازخوردی دریافت نکردند . پس ازخاتمه دوره ، پس آزمونهای خودکارآمدی در درس علوم بر هر دو گروه (آزمایش و کنترل) مجددا اجرا شد . نتایج نشانداد که در پس آزمون تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده می شود که این تفاوت به نفع گروه آزمایش است. یعنی میزانخودکارآمدی در پس آزمون گروه آزمایش بیشتر دیده می شود.