سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی فرامرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
جلیل اجلی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد .
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم کنجد (محلی ورامین، مغان-17 ، کرج – 1 و محلی بهبهان) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال زراعی 1387 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. در این بررسی وزن خشک اندامهای هوایی، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، درصد روغن، درصد پروتئین، شاخص برداشت و عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. طبق نتایج حاصل از این آزمایش بین تاریخهای کاشت از نظر زمان وقوع مراحل فنولوژیک رشد و اغلب صفات مورد ارزیابی به غیر از تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول اختلاف معنیداری وجود داشت و بین ارقام مورد کشت از نظر صفات مورد ارزیابی از جمله تعداد کپسول در بوته، درصد پروتئین، درصد روغن، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه اختلاف معنیداری از نظر آماری مشاهده گردید. همچنین در این آزمایش اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم روی صفات عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه و تعداد دانه در کپسول از نظر آماری اختلاف معنیداری مشاهده شد. بیشترین مقدار عملکرد مربوط به رقم کرج 1 به میزان 1625 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن مربوط به رقم محلی بهبهان به میزان 745 کیلوگرم در هکتار بدست – آمد