سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمدرضا عبدلی – استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
محمد رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تأثیر ترکیب مالکیت و هیئت مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر میزان رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان یک فاکتور مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاران می باشد. دوره زمانی تحقیق بین سالهای 88 الی 92 می باشد که از صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ گردیده است. که از روش رگرسیون ساده و چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین متغیرهای مستقل متغیر رتبه تمرکز مالکیت و نسبت اعضاء موظف بیشترین تدثیر را بر مسئولیت پذیری اجتماعی داشته است و از بین متغیرهای کنترلی تنها متغیر میزان تحصیلات بر روی متغیر وابسته که همان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می باشد تدثیر گذار است.