سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرناز محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
نگار بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
سعید جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری زهکشی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
میر علی محمدی – دانشیار گروه مهندسی عمران هیدرولیک و مکانیک مهندسی رودخانه، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این تحقیق بررسی حداکثر بارشهای 24 ساعته برای دوره پایه 2010 – 1951 ایستگاه سینوپتیک تبریز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از مدل LARS-WG دادههای اقلیمی تولید و با استفاده از مدل گردش عمومی جو HadCm3 تحت سناریو A1B برای دورههای آتی 2030-2011 ، 2065 – 2046 ، 2099 – 2080 ، پارامترهای اقلیمی استخراج گردید. براساس آزمون نکوئی برازش کای مربع، از میان انواع توابع توزیع احتمالاتی برازش داده شده، تابع توزیع مقدار حدی تعمیم یافته GEV انتخاب گردید. واسنجی مدل برای تخمین پارامترهای توزیع، روش حداکثر درست نمایی MLM بوده است و بر اساس تابع توزیع انتخابی، برای دورههای بازگشت متفاوت نیز مقدارحداکثر بارش محتمل PMP محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد که مقادیر حداکثر بارش محتمل در دورههای بازگشت متفاوت تحت تاثیر تغییر اقلیم، از دوره پایه تا دوره آتی 2065 – 2046 سیر نزولی را طی میکند. مقدار میانگین فاکتور فراوانی محاسبه شده برای تابع توزیع GEV در دورههای آتی 9/24 بدست آمد. همچنین مقادیر میانگین خطای مطلق MAE و مجذور میانگین مربعات خطا RMSE برای تابع برازشی منتخب GEV نشان داد که خطای کمتر پیش بینی مربوط به دوره آماری 2030 – 2011 میباشد.