سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی رضایی – قطب علمی اتوماسیون و بهر هبرداری سیست مهای قدرتدانشکده مهندسی برق – د
حسین حیدری – قطب علمی اتوماسیون و بهر هبرداری سیست مهای قدرتدانشکده مهندسی برق – د

چکیده:

کویل ر کوفسکی یکی از دق یق ترین و مناسب تر ین تجهی زات اندازه گیری جر یان در صنعت برق بشمار م یآید. این کویل بر خلاف ترانسفورماتور جری ان، دارا ی هست ه ای غ یرمغناطیس ی بوده و بهمین جهت دارای عملکردی کاملاً خطی است. در این مقاله، با مطالعه عملکرد فرکانس پایین کویلرکوفسکی، تأث یر تغ ییر مقاومت پا یانه در تابع تبد یل آن، هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ فاز مورد مطالعه و بررس ی قرار خواهد گرفت . همچنین نتایج ارائه شده در این مقاله نشان خواهد داد که تغییری مناسب در مقدار مقاومت کویل می تواند هم از لحاظ اندازه گیری و ه م از لحاظ حفاظتی، تأثیربسزایی را بر دقت و عملکرد کویل داشته باشد.