سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هانیه زهتاب اصغری –
حیدر صادقی –

چکیده:

هدف اصلی از انجام این تحقیق تأثیر یک دروه تمرین با دستگاه های بدنسازی پارک بر قدرت دست، مچ دست و پا زنان جوان، میانسال و سالمند سالم بود. روش تحقیق نیمه تجربی و از نوع کاربردی، و جامعه آماری تحقیق را زنان جوان، میانسال و سالمند مراجعه کننده به پارک شهر تهران واقع در منطقه 12 تشکیل دادند، که از بین آنها 60 نفر بصورت تصادفی در دسترس از زنان سالم جوان 18-35 سال، میانسال 36-50 سال و سالمند 50-65 سال به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند. با اخذ نظر از اساتید برتر در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی برای هر سه گروه به طور مجزا یک چیدمان و یک برنامه تمرینی طراحی شد. یک روز قبل از شروع تمرینات از دینامومتر برای اندازه گیری قدرت مچ دست، پرتات مدیسنبال دو کیلویی برای قدرت دست، پرش سارجنت برای توان پا، متر مهندسی برای اندازه گیری قد، استفاده شد. بعد از شش هفته سه جلسه ای تمرین، تست های مذکور دوباره انجام شد. از روش آماری اسمیرنوف- کلموگروف، میانگین و انحراف استاندارد، F لیون، Mnova و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که با اعمال برنامه های تمرینی طراحی شده مناسب، و چیدمان صحیح دستگاه ها، بهبود قدرت زنان جوان، میانسال و سالمند امکان پذیر است.