سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول عباسپور –
حیدر صادقی –
جمال عبدی –

چکیده:

با توجه به اینکه میزان وقوع اسپرین های مچ پا در فوتبال بسیار بالاست هدف از این تحقیق بررسی اثر خستگی عملکردی ویژه فوتبال بر کنترل قامت پویان فوتبالیستهای دارای ناپایداری عملکرد مچ پا بود.آزمودنی های این تحقیق، 30 نفر از بایکنان فوتبال 16 تا 20 سال شرکت کننده در لیگ پایه کشور بودند که با توجه به پرسشنامه ویژه ناپایداری مچ (CAIT) و تأئثد پزشکی به دو گروه دارای ناپایداری عملکرد مچ (16نفر) و گروه سالم (14 نفر) تقسیم شدند. به منظور اعمال خستگی از پروتکل بانگسب و برای کمیت سازی ک نترل قامت از تست Y استفاده شد. در طول اجرای پروتکل در سه زمان ابتدا، انتهای نیمه اول و انتهای نیمه دوم بازی تست Y گرفته شد و برای اطمینان از حصول خستگی آزمودنی ها مقیاس بورگ (RPE) بکار گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های T همبسته و T مستقل در سطح a 0/05 استفاده گردید.