سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه مهدیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهر
رضا افضل زاده – استاد یار گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
محمود جعفری – استاد یار گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

حسگر اکسید روی کپه ای در دماهای 860−950 C تفجوش گردید . سپس تغییرات مقاومت و حساسیت حسگرهای ساخته شده از این نمونـه هـا در دماهای مختلف و همچنین تغییرات حساسیت با تغییرات تراکم گاز اتانول در دمای ثابت بهینه بررسی شد . برنامه دمایی اعمال شده در تفجوشی و نحـوه ساخت حسگرها سبب ایجاد ساختار متخلخل و در نتیجه حساسیت قابل ملاحظه نمونه ها شده است . بیـشینه حـساسیت بدسـت آمـده بـرای 800 ppmاتانول 37 می باشد که با افزایش غلظت گاز سیر صعودی دارد .