سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

یاشار ذکی – استادیار جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
نرجس سادات حسینی نصرآبادی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده:

در جهان امروز رسانه های دیداری و نوشتاری منابع عمده آفرینش و پویایی فرهنگ به شمار می روند. قدرت وتوان این ابزارهای فکری از پایه ای آن چنان بلند برخوردار است که بدون حضور آن، دسترسی به جامعه ای بافرهنگ پویا، دستنیافتی و محال است. چشمانداز اطلاعاتی مردم شهر، خود ریشه در آگاهی هایی دارد که ازرسانه ها می ستاند. رسانه های دیداری و شنیداری کارکردی امنیت ساز دارند. آنها در ایجاد امنیت از نقشی مؤثربرخوردارند. اما آنگاه که کارکردی منفی بر عهده بگیرند، فضای اطلاعاتی شهر آلوده خواهد شد که نتیجه آنزوال و فروپاشی امنیت و آرامش ذهنی، روحی و اجتماعی خواهد بود. همچنین نقش رسانه ها در برانگیختگیبیداری و یا تحریف وجدان جمعی، خود تأثیر مستقیم بر افزایش یا کاهش امنیت اجتماعی خواهد داشت. برهمین مبنا مقاله حاضر سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی نقش کارکردی رسانه ها را بر امنیت شهرها وشهروندان مورد بررسی قرار دهد.